Live Music >>

 • Yugong Yishan Yugong Yishan 愚公移山
  3-2 Zhangzizhong Lu, Gulou
  64042711 www.yugongyishan.com

 • White Rabbit C2 Haoyun Jie (Lucky Street), No. 29 Zaoying Lu, Maizidian.麦子店枣营路29号好运街C2. 13321123678  whiterabbitbeijing@gmail.com

 • Star Live 79 Hepingli Xijie,Yonghegong above Tango. 和平里西街79号3层,地坛南门.6425 5677www.thestarlive.com. Open 9am-7pm

 • Room 101 199 Andingmennei Dajie,Dongcheng. Near Jiao Dao Kou. 安定门内大街199号.64027532. Open 24H

 • MAO Live House 111 Gulou Dongdajie,east of the Drum Tower. 鼓楼东大街111号. 64025080. www.maolive.com

 • D-22 242 Chengfu Lu,between Wudaokou Subway Station and Peking University East Gate. 成府路242号. 62653177. www.d22beijing.com. Open 8pm-2am

 • 2 Kolegas 21 Liangmaqiao Lu, Nuren Jie. Inside the drive-in movie theater park. 亮马桥路21号汽车电影院内. 8196-4820. Open 9pm-late